نماد تسه9906

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.00
خریدار فروشنده
6 18
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 (تسه9906)
آخرین قیمت 542,422
قیمت پایانی 543,821
قیمت میانگین 543,820
522,079
549,556
577,033
542,422
543,821
566,840 (%)
527,222 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر