نماد تسه9902

ورود پول حقیقی: 21.38 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.68
خریدار فروشنده
15 43
0 1
online
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 (تسه9902)
آخرین قیمت 555,000
قیمت پایانی 549,602
قیمت میانگین 549,601
519,725
547,078
574,431
555,000
549,602
555,000 (%)
533,555 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر