نماد تسه9811

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.67
خریدار فروشنده
3 2
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 (تسه9811)
آخرین قیمت 528,411
قیمت پایانی 522,641
قیمت میانگین 522,640
512,402
539,370
566,338
528,411
522,641
528,411 (%)
522,000 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر