نماد تسه9810

ورود پول حقیقی: 0.71 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.48
خریدار فروشنده
20 89
0 1
online
امتیاز تسهیلات مسکن دی98 (تسه9810)
آخرین قیمت 484,466
قیمت پایانی 508,281
قیمت میانگین 508,281
484,462
509,959
535,456
484,466
508,281
535,456 (%)
484,466 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر