نماد تسه9805

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.57
خریدار فروشنده
7 25
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 (تسه9805)
آخرین قیمت 511,002
قیمت پایانی 517,875
قیمت میانگین 517,875
499,478
525,766
552,054
511,002
517,875
528,997 (%)
503,020 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر