نماد تسه9803

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 4.85
خریدار فروشنده
26 126
0 0
online
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 (تسه9803)
آخرین قیمت 501,000
قیمت پایانی 502,276
قیمت میانگین 502,276
483,018
508,439
533,860
501,000
502,276
519,995 (%)
486,021 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر