نماد تسه0001

ورود پول حقیقی: 1.13 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 6.18
خریدار فروشنده
341 1,170
0 7
online
امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400 (تسه0001)
آخرین قیمت 555,000
قیمت پایانی 540,112
قیمت میانگین 540,111
502,630
529,084
555,538
555,000
540,112
555,000 (%)
525,000 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر