نماد تابا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
155 :EPS 362.73 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
تابان نیرو سپاهان (تابا)
آخرین قیمت 55,099
قیمت پایانی 56,223
قیمت میانگین 55,099
55,099
56,223
57,909
55,099
56,223
55,099 (%)
55,099 (%)
1400-01-22 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-14 1400-01-11 1400-01-10 1400-01-08
بیشتر