نماد بمیلا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
480 :EPS 31.14 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.11
خریدار فروشنده
135 150
0 0
online
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد (بمیلا)
آخرین قیمت 15,010
قیمت پایانی 14,949
قیمت میانگین 14,949
13,877
14,607
15,337
15,010
14,949
15,300 (%)
14,450 (%)
1400-01-24 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر