نماد بذر

خروج پول حقیقی: 31.77 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.60
خریدار فروشنده
4 8
1 1
online
صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر)
آخرین قیمت 88,850
قیمت پایانی 90,710
قیمت میانگین 90,712
86,680
90,290
99,310
88,850
90,710
92,000 (%)
88,850 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08
بیشتر