نماد بتک

212 :EPS 161.45 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده:
خریدار فروشنده
1 7
0 0
online
کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ (بتک)
آخرین قیمت 35,215
قیمت پایانی 34,228
33,544
34,228
34,912
35,215
34,228
0 (%)
0 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1399-12-25
بیشتر