نماد امینح

خروج پول حقیقی: 203.94 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 12.45
خریدار فروشنده
655 8,351
2 2
online
ح . تامین سرمایه امین (امینح)
آخرین قیمت 5,330
قیمت پایانی 5,360
قیمت میانگین 5,363
5,330
5,550
6,210
5,330
5,360
5,540 (%)
5,330 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر