نماد ارمغان

خروج پول حقیقی: 796.39 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.47
خریدار فروشنده
40 35
1 1
online
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان (ارمغان)
آخرین قیمت 10,049
قیمت پایانی 10,045
قیمت میانگین 10,044
9,648
10,049
11,053
10,049
10,045
10,051 (%)
10,030 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21
بیشتر