نماد آسام

خروج پول حقیقی: 6.66 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.81
خریدار فروشنده
2 3
1 0
online
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام)
آخرین قیمت 103,200
قیمت پایانی 102,474
قیمت میانگین 102,473
99,623
103,773
114,150
103,200
102,474
103,200 (%)
101,105 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر