نماد آریان

ورود پول حقیقی: 973.90 میلیون تومان
364 :EPS 26.1 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 11.23
خریدار فروشنده
10 26
0 1
online
سرمایه گذاری پارس آریان (آریان)
آخرین قیمت 9,739
قیمت پایانی 9,502
قیمت میانگین 9,739
9,267
9,456
9,739
9,739
9,502
9,739 (%)
9,739 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13
بیشتر