نماد کفرآور

خروج پول حقیقی: 221.37 میلیون تومان
1,045 :EPS 19.26 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.08
خریدار فروشنده
49 69
2 0
online
فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)
آخرین قیمت 20,210
قیمت پایانی 20,126
قیمت میانگین 20,135
19,376
19,975
20,574
20,210
20,126
20,383 (%)
19,400 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
20:01
20:01
بیشتر