نماد پلاست

خروج پول حقیقی: 520.48 میلیون تومان
478 :EPS 17.18 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.58
خریدار فروشنده
156 148
1 2
online
کارخانجات تولیدی پلاستیران (پلاست)
آخرین قیمت 8,164
قیمت پایانی 8,214
قیمت میانگین 8,214
8,164
8,416
8,668
8,164
8,214
8,580 (%)
8,164 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر