نماد پلاستح

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.11
خریدار فروشنده
9 1
0 0
online
ح.کارخانجات تولیدی پلاستیران (پلاستح)
آخرین قیمت 4,862
قیمت پایانی 4,862
قیمت میانگین 4,862
4,862
5,012
5,162
4,862
4,862
4,862 (%)
4,862 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10 1400-09-09 1400-09-08 1400-09-07 1400-09-06 1400-09-03
بیشتر