نماد وپسا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-1 :EPS -1,688 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.32
خریدار فروشنده
31 10
0 0
online
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا)
آخرین قیمت 1,620
قیمت پایانی 1,688
قیمت میانگین 1,620
1,620
1,705
1,790
1,620
1,688
1,620 (%)
1,620 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر