نماد ولملتح

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.97
خریدار فروشنده
89 86
0 0
online
ح . واسپاری ملت (ولملتح)
آخرین قیمت 1,966
قیمت پایانی 1,996
قیمت میانگین 1,995
1,966
2,184
2,402
1,966
1,996
2,096 (%)
1,966 (%)
1400-09-16 1400-09-14 1400-09-10 1400-09-09 1400-09-06 1400-09-03
بیشتر