نماد ولراز

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
-103 :EPS -203.71 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.52
خریدار فروشنده
29 15
0 0
online
لیزینگ رازی (ولراز)
آخرین قیمت 20,432
قیمت پایانی 20,982
قیمت میانگین 20,573
20,432
21,063
21,694
20,432
20,982
21,330 (%)
20,432 (%)
1400-09-16
10:06
1400-09-15
20:00
20:00
20:00
1400-09-14
بیشتر