نماد ولانا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
407 :EPS 28.3 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.80
خریدار فروشنده
15 12
0 0
online
شرکت لیزینگ آریا دانا (ولانا)
آخرین قیمت 11,342
قیمت پایانی 11,520
قیمت میانگین 11,342
11,342
11,692
12,042
11,342
11,520
11,342 (%)
11,342 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر