نماد وسین

خروج پول حقیقی: 536.84 میلیون تومان
250 :EPS 14.93 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.43
خریدار فروشنده
19 85
2 0
online
بیمه سینا (وسین)
آخرین قیمت 3,740
قیمت پایانی 3,732
قیمت میانگین 3,732
3,524
3,632
3,740
3,740
3,732
3,740 (%)
3,606 (%)
1400-09-16 1400-09-15
بیشتر