نماد وسنا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
256 :EPS 43.85 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا)
آخرین قیمت 10,889
قیمت پایانی 11,225
قیمت میانگین 10,889
10,889
11,225
11,561
10,889
11,225
10,889 (%)
10,889 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
بیشتر