نماد وسدید

ورود پول حقیقی: 183.44 میلیون تومان
31 :EPS 34.81 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.77
خریدار فروشنده
455 331
0 1
online
گروه ‌صنعتی‌سدید (وسدید)
آخرین قیمت 1,078
قیمت پایانی 1,079
قیمت میانگین 1,079
1,078
1,111
1,144
1,078
1,079
1,107 (%)
1,078 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر