نماد وزمین

خروج پول حقیقی: 348.23 میلیون تومان
-18,746 :EPS -0.51 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.27
خریدار فروشنده
25 35
2 2
online
بانک ایران زمین (وزمین)
آخرین قیمت 9,489
قیمت پایانی 9,563
قیمت میانگین 9,551
9,196
9,579
9,962
9,489
9,563
9,780 (%)
9,202 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر