نماد وحکمت

خروج پول حقیقی: 544.38 میلیون تومان
-204 :EPS -17.83 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.11
خریدار فروشنده
71 22
1 0
online
بیمه حکمت صبا (وحکمت)
آخرین قیمت 3,625
قیمت پایانی 3,638
قیمت میانگین 3,629
3,625
3,737
3,849
3,625
3,638
3,676 (%)
3,625 (%)
1400-09-16
12:04
1400-09-15
20:00
بیشتر