نماد وثوق

ورود پول حقیقی: 20.52 میلیون تومان
300 :EPS 29.55 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.21
خریدار فروشنده
19 2
0 1
online
سرمایه گذاری وثوق امین (وثوق)
آخرین قیمت 8,611
قیمت پایانی 8,865
قیمت میانگین 8,611
8,611
8,877
9,143
8,611
8,865
8,611 (%)
8,611 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر