نماد وثنو

ورود پول حقیقی: 1.13 میلیارد تومان
605 :EPS 7.02 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.99
خریدار فروشنده
149 167
4 2
online
سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
آخرین قیمت 4,350
قیمت پایانی 4,250
قیمت میانگین 4,249
4,135
4,262
4,389
4,350
4,250
4,389 (%)
4,151 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
بیشتر