نماد وتعاون

خروج پول حقیقی: 16.47 میلیون تومان
111 :EPS 15.27 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.40
خریدار فروشنده
11 9
1 0
online
بیمه تعاون (وتعاون)
آخرین قیمت 1,647
قیمت پایانی 1,695
قیمت میانگین 1,647
1,647
1,697
1,747
1,647
1,695
1,648 (%)
1,647 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر