نماد وایرا

خروج پول حقیقی: 238.10 میلیون تومان
1,171 :EPS 3.84 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.20
خریدار فروشنده
13 10
2 0
online
سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)
آخرین قیمت 4,401
قیمت پایانی 4,491
قیمت میانگین 4,401
4,401
4,537
4,673
4,401
4,491
4,430 (%)
4,401 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
20:00
20:00
1400-09-14
بیشتر