نماد واحصا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
179 :EPS 265.65 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.67
خریدار فروشنده
3 2
0 0
online
احیاء صنایع خراسان (واحصا)
آخرین قیمت 46,140
قیمت پایانی 47,551
قیمت میانگین 46,140
46,140
47,567
48,994
46,140
47,551
46,140 (%)
46,140 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر