نماد وآفری

خروج پول حقیقی: 35.96 میلیون تومان
355 :EPS 9.92 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.16
خریدار فروشنده
10 18
1 1
online
بیمه کارآفرین (وآفری)
آخرین قیمت 3,586
قیمت پایانی 3,523
قیمت میانگین 3,538
3,416
3,521
3,626
3,586
3,523
3,586 (%)
3,418 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر