نماد نهال

خروج پول حقیقی: 0.77 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.16
خریدار فروشنده
331 385
2 3
online
صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
آخرین قیمت 20,117
قیمت پایانی 19,941
قیمت میانگین 19,940
17,564
19,515
21,466
20,117
19,941
20,350 (%)
19,620 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
بیشتر