نماد نتوس

خروج پول حقیقی: 350.18 میلیون تومان
32 :EPS 342.63 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.06
خریدار فروشنده
30 72
2 0
online
پشم‌ بافی‌ توس (نتوس)
آخرین قیمت 11,069
قیمت پایانی 10,964
قیمت میانگین 10,902
10,749
11,081
11,413
11,069
10,964
11,349 (%)
10,751 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر