نماد لپیام

خروج پول حقیقی: 17.86 میلیون تومان
-87 :EPS -368.7 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.30
خریدار فروشنده
22 7
1 0
online
گسترش صنایع پیام (لپیام)
آخرین قیمت 31,056
قیمت پایانی 32,077
قیمت میانگین 31,056
31,056
32,690
34,324
31,056
32,077
31,056 (%)
31,056 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر