نماد قنقش

ورود پول حقیقی: 2.30 میلیارد تومان
-675 :EPS -170.72 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.70
خریدار فروشنده
106 30
0 1
online
قند نقش جهان (قنقش)
آخرین قیمت 115,233
قیمت پایانی 115,233
قیمت میانگین 115,232
110,715
112,974
115,233
115,233
115,233
115,233 (%)
115,200 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
20:00
بیشتر