نماد قشرین

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
11 :EPS 659.09 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.44
خریدار فروشنده
174 76
2 2
online
قند شیرین خراسان (قشرین)
آخرین قیمت 7,240
قیمت پایانی 7,250
قیمت میانگین 7,250
7,240
7,621
8,002
7,240
7,250
7,420 (%)
7,240 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر