نماد قتربت

خروج پول حقیقی: 509.98 میلیون تومان
2,859 :EPS 17.84 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.26
خریدار فروشنده
64 37
1 0
online
قند تربت حیدریه (قتربت)
آخرین قیمت 50,949
قیمت پایانی 51,002
قیمت میانگین 50,998
50,949
52,524
54,099
50,949
51,002
52,799 (%)
50,949 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر