نماد فکمند

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
274 :EPS 142.62 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.12
خریدار فروشنده
17 2
0 0
online
گسترش قطعه سازی کمند (فکمند)
آخرین قیمت 37,970
قیمت پایانی 39,078
قیمت میانگین 37,970
37,970
39,144
40,318
37,970
39,078
37,970 (%)
37,970 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14 1400-09-13
20:01
20:01
20:01
بیشتر