نماد فنفت

ورود پول حقیقی: 1.10 میلیارد تومان
559 :EPS 28.77 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.69
خریدار فروشنده
232 116
0 2
online
صنایع تجهیزات نفت (فنفت)
آخرین قیمت 16,089
قیمت پایانی 16,083
قیمت میانگین 16,083
15,153
15,621
16,089
16,089
16,083
16,089 (%)
15,990 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر