نماد فسا

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
2 :EPS 516.5 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.57
خریدار فروشنده
164 94
0 0
online
پتروشیمی فسا (فسا)
آخرین قیمت 1,029
قیمت پایانی 1,033
قیمت میانگین 1,033
1,029
1,083
1,137
1,029
1,033
1,077 (%)
1,029 (%)
1400-09-09 1400-09-08 1400-09-07
بیشتر