نماد غپونه

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
561 :EPS 22.01 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.08
خریدار فروشنده
12 1
0 0
online
نوش پونه مشهد (غپونه)
آخرین قیمت 11,983
قیمت پایانی 12,345
قیمت میانگین 11,983
11,983
12,353
12,723
11,983
12,345
11,983 (%)
11,983 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
20:16
بیشتر