نماد غشوکو

خروج پول حقیقی: 123.61 میلیون تومان
535 :EPS 15.42 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.52
خریدار فروشنده
85 150
1 0
online
شوکو پارس (غشوکو)
آخرین قیمت 8,350
قیمت پایانی 8,248
قیمت میانگین 8,240
8,030
8,278
8,526
8,350
8,248
8,500 (%)
8,030 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14
بیشتر