نماد شپلی

خروج پول حقیقی: 1.47 میلیارد تومان
-194 :EPS -31.6 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.81
خریدار فروشنده
584 538
2 0
online
پلی اکریل ایران (شپلی)
آخرین قیمت 6,121
قیمت پایانی 6,130
قیمت میانگین 6,129
6,121
6,443
6,765
6,121
6,130
6,268 (%)
6,121 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر