نماد شلرد

خروج پول حقیقی: 2.81 میلیارد تومان
-5 :EPS -2,296.4 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.60
خریدار فروشنده
469 393
6 1
online
کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)
آخرین قیمت 11,455
قیمت پایانی 11,482
قیمت میانگین 11,482
11,455
11,809
12,163
11,455
11,482
11,803 (%)
11,455 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14 1400-09-13
20:01
1400-09-10
20:16
بیشتر