نماد شستان

ورود پول حقیقی: 318.72 میلیون تومان
13 :EPS 291.23 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.22
خریدار فروشنده
49 30
1 3
online
پتروشیمی گلستان (شستان)
آخرین قیمت 3,840
قیمت پایانی 3,786
قیمت میانگین 3,786
3,746
3,822
3,898
3,840
3,786
3,870 (%)
3,746 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
20:00
بیشتر