نماد شرنگی

خروج پول حقیقی: 139.24 میلیون تومان
5,704 :EPS 31.96 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.94
خریدار فروشنده
461 438
2 1
online
شیمیایی رنگین (شرنگی)
آخرین قیمت 178,300
قیمت پایانی 182,327
قیمت میانگین 182,327
169,206
178,111
187,016
178,300
182,327
187,016 (%)
170,430 (%)
1400-09-16 1400-09-15
20:00
1400-09-14 1400-09-13
20:01
بیشتر