نماد سکارون

خروج پول حقیقی: 9.51 میلیون تومان
2,183 :EPS 21.2 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.25
خریدار فروشنده
26 7
2 0
online
سیمان کارون (سکارون)
آخرین قیمت 45,064
قیمت پایانی 46,284
قیمت میانگین 45,064
45,064
46,457
47,850
45,064
46,284
45,070 (%)
45,064 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14
بیشتر