نماد سپر

خروج پول حقیقی: 1.68 میلیارد تومان
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.91
خریدار فروشنده
49 66
1 2
online
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر)
آخرین قیمت 13,298
قیمت پایانی 13,301
قیمت میانگین 13,300
11,968
13,297
14,626
13,298
13,301
13,305 (%)
13,298 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر